Adatkezelési Tájékoztató

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Zöldség-GyümölcsHős pályázat

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2021. június 17.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt információkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., a továbbiakban: NAK, Kamara, vagy Adatkezelő), mint adatkezelő a #Zöldség-GyümölcsHős elnevezésű pályázattal kapcsolatban az Európai Parlamenti és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján bocsátja rendelkezésre. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott jelentéssel bírnak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a pályázatra beérkező jelöléseket beküldő szervezet/csoport képviselője (Jelölő képviselő), a jelölt (Jelölt), együttesen Érintettek által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli.

 1. Adatkezelő megnevezése

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara)

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Telefon: +36 80 900 365

E-mail cím: ugyfelszolgalat@nak.hu

Honlap: https://www.nak.hu/

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@nak.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az Érintettek a pályázati anyag részeként elektronikus úton, önkéntesen a Kamara rendelkezésére bocsátottak.

A pályázati anyag beküldését követően az Adatkezelő az Érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

Jelölő képviselője esetén:

 • vezeték és keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • a képviselt szervezet/közösség elnevezése és postai elérhetősége

Jelölt esetén:

 • vezeték és keresztnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • foglalkozása
 • jelölő elnevezése
 • a pályázati anyagban a Jelölt által megadott egyéb személyes adatok (fénykép, videó stb.)
 1. Az adatkezelés céljai és jogalapja

4.1. Személyes adatait az alábbi célokból kezeljük

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Érintettek által rendelkezésére bocsátott 3. pont alatt felsorolt személyes adatokat a #Zöldség-GyümölcsHős elnevezésű pályázat lebonyolítása és a pályázattal kapcsolatban az Érintettekkel folytatott személyes kapcsolattartás céljából kezeli.

A #Zöldség-GyümölcsHős elnevezésű pályázat célja, hogy a Kamara ki tudja választani azt a személyt, aki Magyarországot 2021-ben képviseli az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által meghirdetett programban a nemzetközi #FoodHero pályázaton és az, hogy a kiválasztott Jelölt nemzetközi #FoodHero-ként hírnevet szerezzen példaszerű munkájával és bekerüljön a #FoodHero-k közé. Az országok eddigi nyertesei itt találhatóak: http://www.fao.org/world-food-day/food-heroes.

A #Zöldség-GyümölcsHős-el a Kamara interjút és fényképeket készít, hivatalos lapjaiban, kiadványaiban, valamint az általa üzemeltetett webes felületeken, roadshow-ján, valamint az Európai Friss Csapat program keretében szervezett rendezvényeken, sajtómegjelenéseken és közösségi média felületeken a pályázat nyertesét és annak tevékenységét bemutatja, promótálja.

A pályázat nyertesének bemutatkozó anyagát és fényképeit megküldi az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) részére.

A Kamara a pályázat valamennyi résztvevője által megküldött adatokat a projekt lezárulásáig abból a célból kezeli, hogy a nyertes visszalépése egyéb módon a projektből való kiesése esetén újabb nyertest tudjon választani, valamint a projektre kapott támogatást el tudja számolni és a projekt jogszerű lebonyolítását igazolni tudja az Agrárminisztérium felé.

4.2. Személyes adatai kezelését az alábbi jogalap alapján végezzük

A Kamara egyik közcélú feladata, hogy a tagok bel-, illetve külpiaci tevékenységének előmozdítására közösségi marketing feladatokat lásson el. A Kamara ezt a feladatot a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 16. § (5) bekezdése alapján látja el. A #Zöldség-GyümölcsHős elnevezésű pályázat is ezen feladat ellátása keretében valósul meg. A Kamara a magyarországi és közösségi zöldség-gyümölcsfogyasztást kívánja ösztönözni, nagyobb piacot teremtve ezzel zöldség-gyümölcs termelő tagjai számára, és példát mutatva a jövő nemzedéknek is. Népszerűsíti a zöldség és gyümölcsfogyasztás kultúráját a gyermekek és fiatalok körében, mert hisz benne, hogy ezt minél kisebb korban el kell kezdeni oktatni számukra.

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az adatkezelés a Kamara közérdekű feladata végrehajtásához szükséges.

 1. Az adatkezelés ideje

A Kamara az Érintettek személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig, legfeljebb a Kamara uniós programjának, az Európai Friss Csapat programnak a lezárásáig (2023. december 31.) kezeli.

 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által végzett adatkezelési tevékenység során az alábbi személyeknek van hozzáférése az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz: a Kamara mindenkori alkalmazottai, akik a pályázathoz, vagy az Európai Friss Csapat programhoz kapcsolódó tevékenységet folytatnak, valamint az Európai Friss Csapat program megvalósításában résztvevő vállalkozás(ok) mindenkori alkalmazottai. Az Európai Friss Csapat program megvalósításában résztvevő adatfeldolgozó: Havas Media Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. A. ép. 5. em., e-mail cím: csaba.vajda@havasmedia.com), valamint a Havas Media Hungary Kft. által igénybe vett alvállalkozó: Agrobrand Kft. (székhely: 1026 Budapest, Nyúl utca 20., e-mail cím: agrobrand@gmail.com).

A kiválasztott Jelölt személyes adatait a Kamara megküldi az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által részére, hogy a nyertes 2021-ben Magyarországot képviselje az ENSZ FAO által rendezett nemzetközi #FoodHero pályázaton.

Egyedi vizsgálat keretében közhatalmi szervek, uniós vagy tagállami joggal összhangban hozzáférhetnek személyes adataihoz, ezen szervek nem minősülnek címzettnek, így például az Agrárminisztérium a közcélú feladatra adott források felhasználásának ellenőrzése és a jogszerű lebonyolítás ellenőrzése érdekében egyedi vizsgálat keretében hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 1. Az adatkezelés módja, adatbiztonság

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az igénybe vett adatfeldolgozója az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat saját rendszerében – saját nyilvántartásában, illetve ezen nyilvántartásokból végzett rendszeres adatmentéseknek megfelelően CD/DVD-lemezen – tárolja, és kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatásban meghatározott célból kezeli.

A Kamara és az igénybe vett adatfeldolgozója a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden ésszerű technikai és szervezési lépést és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonsága biztosított legyen, hogy az adatokhoz illetéktelen, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra nem jogosult személy ne férhessen hozzá, az adatokat jogosulatlanul ne változtassák meg, ne töröljék, az adatok nyilvánosságra ne kerülhessenek. Az adatkezelő mindent megtesz az adatok véletlen sérülése, vagy megsemmisülése ellen.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az igénybe vett adatfeldolgozója olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Kamara a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen és ezt megköveteli az igénybe vett adatfeldolgozótól is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és igénybe vett adatfeldolgozója informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, a számítógépes betörések ellen. A Kamara valamennyi felhasználói számítógépén folyamatosan vírusvédelmi rendszer üzemel. Az internethez kapcsolódó informatikai berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, céges e-mail postafiókok, belső hálózati felhasználói fiókok a Kamara tulajdonát képezik. Az adattároló eszközök a Kamara tulajdonát képezik vagy kizárólagos rendelkezése alatt állnak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kezelt adatok a 2. pontban rögzített adatkezelési céltól eltérő célú kezelésre, felhasználásra, illetve harmadik fél részére továbbításra és átadásra nem kerülnek, kivéve, ha ehhez az Érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult vagy az új felhasználási cél összeegyeztethető jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célokkal.

 1. Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos határidő

A Kamara az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. A Kamara szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, az 1 hónapos határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Kamara a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét Kamarához címzett, azonosítására alkalmas formában, jogosult benyújtani az 1. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére. A Kamara köteles meggyőződni az érintett és a jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

9.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Kamarától tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Kamara milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a Kamara kinek,
 • mikor,
 • milyen jogszabály alapján,
 • mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a Kamara rendelkezésére);
 • a Kamara alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Kamara köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

9.2. A helyesbítéshez való jog

A Kamara 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Kamara módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti a Kamara.

9.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Kamara zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Kamara arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Kamarának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Kamara jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

9.4. A tiltakozáshoz való jog

Ön a Kamara 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Kamara a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Kamarának kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.5. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Kamarától a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalap;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:
 • személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Kamara székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
 1. Záró rendelkezések

Az Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelen (#Zöldség-GyümölcsHős pályázatra vonatkozó) Adatkezelési Tájékoztatója folyamatosan elérhető a www.frutti-veggi.hu oldalon.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására.